De BVBA Markski heeft haar maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Markgravelei 99 en is ingeschreven in het H.R.A. onder ondernemingsnummer en BTW- nummer 0811 841 993 .

1. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen Markski BVBA en haar klanten beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden die geacht worden door de klant aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.  Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website gebruikt worden.

2. Voor onze producten verklaart de klant dat deze voor eigen verbruik bestemd zijn (of als geschenk) en NIET zullen doorverhandeld worden. De klant die de producten wil verhandelen wordt verzocht om rechtstreeks contact op te nemen met Markski BVBA.

3. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde order-informatie die de klant vindt op de bestelpagina's, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

De levering van de producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

5. In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Markski BVBA eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

6. Gelet op haar hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt Markski BVBA haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Markski BVBA in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Markski BVBA zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor  het niet nakomen door de leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement . Markski BVBA is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

7. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Markski BVBA. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen of aangepast zijn, worden niet teruggenomen en de klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

8. Door te bestellen op de internet site van Markski BVBA, staat de klant Markski BVBA uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

9. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

10. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs. (bijvoorbeeld : e-mail, backups,...).

11. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.